การเข้าใช้งานเข้าระบบ
- ชื่อและรหัสผ่านสำหรับบุคลากรใช้เช่นเดียวกับระบบ MIS
 
   
Username ::
Password  ::
 
 
หมายเหตุ :: ติดต่อขอเข้าใช้งานระบบนี้ได้ที่งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร
 
 
 

 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 1246