ค้นหา สถานะของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
 

 กรุณาเลือก!!
สถานะของ MOU ที่ยังไม่สิ้นสุด
 
สถานะของ MOU ที่สิ้นสุด
 
 
 
 

 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 1246