ค้นหางานวิจัย


งานวิจัยทั้งหมด

Total Page : 577 Goto Page :
ลำดับ
งานวิจัย
ตรวจสอบข้อมูล
action
1 ชื่อ [Thai] : ความเป็นพิษและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกระดุมทองเลื้อยในหนูขาว
ชื่อ [Eng] : -
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. ชูศรี ตลับมุข (คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชาชีววิทยา)
  
2 ชื่อ [Thai] : ความหลากชนิด ความชุกชุม การกระจาย และความสัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่อาศัยของหอยทากบก ในเขตภูเขาหินปูนบริเวณภูผาล้อม จังหวัดเลย
ชื่อ [Eng] : -
หัวหน้าโครงการ : ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ (คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชาชีววิทยา)
  
3 ชื่อ [Thai] : จำนวนโครโมโซมของพืชสกุล Fimbristylis Vahl (วงศ์กก) บางชนิดในประเทศไทย
ชื่อ [Eng] : -
หัวหน้าโครงการ : ดร. กมลหทัย แวงวาสิต (คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชาชีววิทยา)
  
4 ชื่อ [Thai] : การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเหนียวฮางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และโภชนาการ
ชื่อ [Eng] : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ (คณะเทคโนโลยี | ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์)
  
5 ชื่อ [Thai] : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตและสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวและเปลือกข้าว (แกลบ) เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ชื่อ [Eng] : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ (คณะเทคโนโลยี | ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์)
  
6 ชื่อ [Thai] : การพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมแบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ [Eng] : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร. เผชิญ กิจระการ (คณะศึกษาศาสตร์ | ภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร)
  
7 ชื่อ [Thai] : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงในโมเดลองค์ประกอบโค้งพัฒนาการลำดับขั้นที่สองของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ [Eng] : -
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช (คณะศึกษาศาสตร์ | ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
  
8 ชื่อ [Thai] : ศิลปกรรมรูปนาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อ [Eng] : -
หัวหน้าโครงการ : ดร. อาคม เสงี่ยมวิบูล (คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ภาควิชาทัศนศิลป์)
  
9 ชื่อ [Thai] : การครองความเป็นเจ้าทางการเมืองของทหารไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
ชื่อ [Eng] : -
หัวหน้าโครงการ : ดร. วินัย ผลเจริญ (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง )
  
10 ชื่อ [Thai] : ปฏิสัมพันธ์ของวิถีชีวิตที่มีผลต่อสภาวะแห่งทุกข์
ชื่อ [Eng] : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ภาควิชาทัศนศิลป์)
  

 

งานวิจัยรายคณะ/หน่วยงาน