กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)

ระบบบริการการศึกษา

ERP ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Msu Identity

ระบบบริหารยุทธศาสตร์

ระบบ Che QA Online

ระบบแผนนิสิตหลักสูตร

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (RMS).V2

ระบบรายงานน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น