อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

              กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ประกาศโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 โดยถือเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี และต่อมามหาวิทยาลัยมีประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งส่วนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 โดยได้ยุบศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา โดยเปลี่ยนเป็นชื่อกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ไปอยู่สังกัดกองแผนงาน ปัจจุบันกองแผนงาน มีการแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กลุ่มงานงบประมาณ

              มีภารกิจในวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์/บูรณาการ งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนสู่ความเลิศของมหาวิทยาลัยตามทิศทางของประเทศ งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินกองทุน การจัดทำแผนแม่บทด้านงบประมาณ การจัดทำประมาณการรายรับ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การบริหารงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี/เงินยืมและเงินสะสม การตรวจสอบรายรับจริง การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน การวางแผนและบริหารอัตรากำลังให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน

              มีภารกิจในการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดทำแผนต่างๆ การประสานงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย งานวิจัยสถาบัน การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยภาพรวมด้านต่างๆ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการติดตามประเมินผล และการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน

3. กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

              มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล กำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยแบ่งเป็น 2 งาน ดังนี้

             3.1 งานพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

                       มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ สถาบัน และงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ติดตามการพัฒนาคุณภาพระดับคณะ ระดับสถาบันและประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร รวมถึงจัดประชุม อบรมสัมมนา กำกับติดตามตรวจสอบการบันทึกรายงานข้อมูลในฐานข้อมูล CHE QA Online ระดับคณะ หลักสูตรและบันทึกข้อมูลในระดับสถาบัน

             3.2 งานพัฒนาระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศสถาบัน

                       มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานจัดการข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และรับนโยบายจากผู้บริหารเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการลงพื้นที่เพื่อสำรวจศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ พร้อมทำการวิเคราะห์ออกแบบระบบฯ พัฒนาระบบสารสนเทศตามขอบเขตความต้องการของผู้ใช้งาน และดำเนินการทดสอบการใช้งานระบบฯเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานจริง และทำการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศตามบริบทของผู้ใช้งานในปัจจุบันให้สามารถใช้งานระบบฯได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการกำกับติดตามบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง