ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ประกาศโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 โดยถือเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี
            ต่อมามหาวิทยาลัยมีประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งส่วนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 โดยได้ยุบศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา โดยเปลี่ยนเป็นชื่อกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ไปอยู่สังกัดกองแผนงาน ปัจจุบันกองแผนงานมีภารกิจเกี่ยวกับงานนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง งานวิจัยสถาบัน งานงบประมาณ งานบริหารอัตรากำลัง งานพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และงานพัฒนาระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศสถาบัน

ที่ตั้ง

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม