กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานงบประมาณ

งานงบประมาณแผ่นดิน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย มาตรการเงินแผ่นดิน 66
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2566 22:11 น. / เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบบูรณาการ และงบบุคลากร พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
พรบ การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 (26เมย62)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566 16:16 น. / เปิดอ่าน 22 ครั้ง
พรบ วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
พรบ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบกลาง 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบกลาง 2560 ฉบับที่ 2
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
แนวทางการพิจารณารายการวัสดุ ครุภัณฑ์ 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ซักซ้อมการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 2555
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
พรบ อุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พศ 2551
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566 16:17 น. / เปิดอ่าน 22 ครั้ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566 16:10 น. / เปิดอ่าน 22 ครั้ง

งานงบประมาณเงินรายได้

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย มาตรการเงินรายได้ 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย มาตรการเงินกองทุน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2561
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย สวัสดิการ-สุขภาพ-พนง-2561
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
แนวปฏิบัติว่าด้วยการของบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2566 08:43 น. / เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ 2539 (ฉบับ 1)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2566 08:44 น. / เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ 2553 (ฉบับ 4)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การปฏิบัติงานโดยใช้เงินรายได้ 2553
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ 2544 (ฉบับ 2)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2541
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง

งานอัตรากำลัง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน

งานนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง

พรบ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566 09:28 น. / เปิดอ่าน 22 ครั้ง
พรบ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566 09:30 น. / เปิดอ่าน 22 ครั้ง
มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566 09:31 น. / เปิดอ่าน 22 ครั้ง
กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566 16:13 น. / เปิดอ่าน 22 ครั้ง

งานวิจัยสถาบัน

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566 16:26 น. / เปิดอ่าน 23 ครั้ง
กฏกระทรวงการกำหนดมาตรฐานการอุอมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
กฏกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566 16:16 น. / เปิดอ่าน 22 ครั้ง
กฏกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึคษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
ประกาสกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง

กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

งานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง

งานพัฒนาระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศสถาบัน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย. 2566 15:37 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

สรุประเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย. 2566 15:39 น. / เปิดอ่าน 0 ครั้ง
ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย. 2566 15:35 น. / เปิดอ่าน 0 ครั้ง
จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย. 2566 15:34 น. / เปิดอ่าน 0 ครั้ง
ประกาศ กองแผนงาน no gift policy
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย. 2566 15:31 น. / เปิดอ่าน 0 ครั้ง
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย. 2566 15:27 น. / เปิดอ่าน 0 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs -ว.78
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs -ว.78
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs -ว.78
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs -ว.78
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs -ว.56
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง
กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ส.ค. 2566 18:13 น. / เปิดอ่าน 21 ครั้ง