คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานงบประมาณ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน

กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

งานบริหารทั่วไป

- ไม่มีข้อมูล -