กลุ่มงานงบประมาณ

กลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายไกรษร อุทัยแสง

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1330

อีเมล์ : [email protected]

งานงบประมาณแผ่นดิน / งานบริหารอัตรากำลัง

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสารดา พันธุ์เสนา

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1235

อีเมล์ : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1235

อีเมล์ : [email protected]

งานงบประมาณเงินรายได้

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางอิศราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1231

อีเมล์ : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1231

อีเมล์ : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวกัญญมน แก้วมงคล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1231

อีเมล์ : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวญาณทัสน์ อันทะราศรี

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1231

อีเมล์ : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายนัฐพงษ์ ศรีเตชะ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1235

อีเมล์ : [email protected]