กลุ่มงานงบประมาณ

กลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายนพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1330

อีเมล์ : noppavith.s@msu.ac.th

งานงบประมาณแผ่นดิน

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสารดา พันธุ์เสนา

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1235

อีเมล์ : sarada.p@msu.ac.th

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1235

อีเมล์ : natthawut.s@msu.ac.th

งานงบประมาณเงินรายได้

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางอิศราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1231

อีเมล์ : mayura.s@msu.ac.th

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1231

อีเมล์ : ruttiya.s@msu.ac.th

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวกัญญมน แก้วมงคล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1231

อีเมล์ : kanyamon.k@msu.ac.th

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวญาณทัสน์ อันทะราศรี

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1231

อีเมล์ : yanatud.u@msu.ac.th

งานบริหารอัตรากำลัง

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายไกรษร อุทัยแสง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1235

อีเมล์ : kraisorn.u@msu.ac.th