งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางอัจฉราวดี กำมุขโช

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1349

อีเมล : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวแจ่มจันทร์ จันทร์ศรี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1349

อีเมล : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายคมรัตน์ หลูปรีชาเศรษฐ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1349

อีเมล : [email protected]