คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานงบประมาณ

งานงบประมาณแผ่นดิน

- รอข้อมูล -

งานงบประมาณเงินรายได้

- รอข้อมูล -

งานอัตรากำลัง

- รอข้อมูล -

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน

งานนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง

กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

งานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

การจัดฝึกอบรม/โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน EdPEx ระดับคณะ


งานพัฒนาระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศสถาบัน

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป