ผู้บริหารกองแผนงาน

ผู้บริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เบอร์ติดต่อ : 0-4371-9801,0-4371-9802

อีเมล์ : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร. อรวิชญ์ กุมพล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1333

อีเมล์ : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร. โรจนี หอมชาลี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1375

อีเมล์ : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1332

อีเมล์ : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายไกรษร อุทัยแสง

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1330

อีเมล์ : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางแจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1336

อีเมล์ : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายกัปนาท อาชา

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1324

อีเมล์ : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางอัจฉราวดี กำมุขโช

หัวหน้างานบริหารทั่วไป


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1349

อีเมล์ : [email protected]