กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายกัมปนาท อาชา

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1324

อีเมล์ : kamphanat.a@msu.ac.th

งานพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวสมสมัย บุญทศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1324

อีเมล์ : somsamai.b@msu.ac.th

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางวรินธร จีระฉัตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1255

อีเมล์ : warinthorn.c@msu.ac.th

งานพัฒนาระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศสถาบัน

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายสุชาติ กัญญาประสิทธิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1702

อีเมล์ : suchat.ka@msu.ac.th

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายอัครรินทร์ บุปผา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1702

อีเมล์ : akkharin.b@msu.ac.th

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายอนุรักษ์ สุระขันตี

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1702

อีเมล์ : anurak.s@msu.ac.th

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายธนดล สิงขรอาสน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1254

อีเมล์ : thanadol.sin@msu.ac.th