No Gift Policy

No Gift Policy ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy
2.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy