นโยบาย No Gift Policy

นโยบาย No Gift Policy ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy (Th)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy (En)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy