วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรัชญา

“ ประสานนโยบาย กระจายสู่การปฏิบัติ พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ ”

ปณิธาน

“ มุ่งมั่นสนับสนุนและสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยการคิด วิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อการปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศ ”

วิสัยทัศน์

“ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารยุทธศาสตร์ ทรัพยากร และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ”

คำอธิบาย :

1. การบริหารยุทธศาสตร์ หมายถึง การวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
2. ทรัพยากร หมายถึง งบประมาณ อัตรากำลัง ข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ
3. การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง ระบบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

พันธกิจ

“ จัดทำแผน วิเคราะห์ข้อมูล จัดสรรทรัพยากร พัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ ”

ค่านิยมองค์กร

“ PERFECT ”

P - Proactive = ทำงานเชิงรุก
E - Expertise = ความเชี่ยวชาญ
R - Ready to solve problems = พร้อมแก้ปัญหาและทำงานอย่างมีคุณภาพ and work with quality
F - Focus on achievement = มุ่งผลสัมฤทธิ์
E - Excellent = ความเป็นเลิศ
C - Coach = การแนะนำ
T - Thinking (love thinking) = ชอบคิด