เบอร์โทรภายใน

เบอร์โทรภายในของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงาน เบอร์โทรภายใน
เบอร์โทรภายนอก 0-4375-4240
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล 1333
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 1375
ผู้อำนวยการกองแผนงาน 1332
กลุ่มงานงบประมาณ

- งานงบประมาณแผ่นดิน

- งานงบประมาณเงินรายได้

- งานบริหารอัตรากำลัง


1330,1231

1231,1235

1235

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน

- งานนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง

- งานวิจัยสถาบัน


1336,1241,1378

1335,1378

กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

- งานพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

- งานพัฒนาระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศสถาบัน


1324,1255

1702,1254

งานบริหารทั่วไป 1346,1349