กลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางแจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1336

อีเมล : [email protected]

งานนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางวาสนา อุทัยแสง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1241

อีเมล : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1378

อีเมล : [email protected]

งานวิจัยสถาบัน

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางนันทรัตน์ จำปาแดง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1335

อีเมล : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางพิมพ์พร พรรณศรี

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1335

อีเมล : [email protected]

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางกานต์พิชชา สายสิงห์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1378

อีเมล : [email protected]