กลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางแจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1336

อีเมล์ : chamchan@msu.ac.th

งานนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางวาสนา อุทัยแสง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1241

อีเมล์ : wasana.u@msu.ac.th

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1378

อีเมล์ : sirima.s@msu.ac.th

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายนัฐพงษ์ ศรีเตชะ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1335

อีเมล์ : nadthapong.s@msu.ac.th

งานวิจัยสถาบัน

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางนันทรัตน์ จำปาแดง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1335

อีเมล์ : nuntarat.j@msu.ac.th

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางพิมพ์พร พรรณศรี

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1335

อีเมล์ : pimporn.k@msu.ac.th

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางกานต์พิชชา สายสิงห์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1378

อีเมล์ : kanuengnit.s@msu.ac.th

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวอติกานต์ ทองอตม์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240 ต่อ 1378

อีเมล์ : autakan.t@msu.ac.th