ที่ตั้ง: กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเบอร์โทร: 043-754-240

เบอร์ภายใน: 1346,1349


ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ