ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ด้านการวิจัย)

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ด้านการวิจัย)

       

วันที่ 20  ตุลาคม 2566  เวลา 09.00 น  ณ  ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี  จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566  และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ด้านการวิจัย) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม

ภาพ : นางนันทรัตน์ จำปาแดง
ข้อมูลข่าว : นางแจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา