ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด้านบริหารจัดการ)

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด้านบริหารจัดการ)

       

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00น. กองแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด้านบริหารจัดการ)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชุมผ่านสื่อออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล เป็นประธานการประชุม
 

ภาพ : นางวาสนา อุทัยแสง
ข้อมูลข่าว : นางวาสนา อุทัยแสง

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา