ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น  4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครังที่ 2/2566  โดยมีอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล เป็นประธานการประชุม

ภาพ : นางพิมพ์พร พรรณศรี
ข้อมูลข่าว : นางแจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา