ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

       

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ปราศจากการทุจริต  พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

ภาพ : อภิราม ทามแก้ว
ข้อมูลข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


แชร์เนื้อหา