ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเจรจาตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงานจัดการเรียนกาารสอน

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเจรจาตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงานจัดการเรียนกาารสอน

       

มมส ประชุมคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมฯ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง จากคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกทั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งทำให้สามารถประเมินผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม เป้าหมายสูงสุดคือ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการศึกษา เพื่อนิสิตเป็นสำคัญ

โดยผู้บริหาร จากคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความมุ่งมั่นที่จะทำงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างมาตรฐานในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/หน่วยงาน และมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพ : นายอภิราม ธามแก้ว
ข้อมูลข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แกลเลอรี่


แท็กที่เกี่ยวข้อง


SDGs ที่เกี่ยวข้อง


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์เนื้อหา