ประวัติความเป็นมา

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ประกาศโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 7 วรรคสองแห่ง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 โดยถือเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีภารกิจเกี่ยวกับ การวางแผนและนโยบาย งานวิเคราะห์งบประมาณ งานเงินรายได้ งานวิเคราะห์อัตรากำลัง งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มีที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม