ภารกิจ

ภารกิจกองแผนงาน

       “กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านนโยบายและแผน การวิเคราะห์งบประมาณ การจัดสรรอัตรากำลัง จัดทำข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล “