การใช้ทรัพยากรส่วนกลางร่วมกัน

 การใช้ทรัพยากรส่วนกลางร่วมกัน 

          การจอง/ขอใช้ห้องประชุม กองแผนงาน

                  นโยบายการใช้ห้องประชุมกองแผนงาน

                  ขั้นตอนการใช้ห้องประชุมกองแผนงาน

                  ระบบจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์

          การขอยืม/ขอใช้โสตทัศนูปกรณ์ กองแผนงาน

                  คำสั่งคณะกรรมการควบคุมดูแลโสตทัศนูอุปกรณ์

                  นโยบายการใช้โสตทัศนูปกรณ์ กองแผนงาน

                  ขั้นตอนการขออนุมัติยืมใช้โสตทัศนูปกรณ์

                  แบบฟอร์มการขออนุมัติยืมใช้โสตทัศนูปกรณ์