กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566

                  เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล เป็นประธานการประชุม