กองแผนงาน จัดประชุมกำกับติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA

กองแผนงาน จัดประชุมกำกับติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA ครั้งที่ 1

                             เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล เป็นประธานการประชุม