กลุ่มงานงบประมาณ

งานงบประมาณแผ่นดิน

นายนพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป

Mr.Noppawit Sriwiangthanathip

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1330

E-mail : Noppawit.s@hotmail.com


นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์

Mr.Nattawut Suttiphan

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1330

E-mail : Nattawut.suttiphan@gmail.com

นางสารดา พันธุ์เสนา

Mrs.Sarada  Phansena

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1330

E-mail : JJ_sarisa@hotmail.com

งานงบประมาณเงินรายได้


นางอิศราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป

Mrs.Issaraporn Sriwiangthanathip

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1231

E-mail : Aor_kee@hotmail.com


นางสาวกัญญมน แก้วมงคล

Miss.Kanyamon Kaewmongkon

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1231

E-mail : Kaewmongkol_su@hotmail.co.th


นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์

Miss.Ruttiya  Sujjapirom

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1231

E-mail : Ruttiya_amp@hotmail.com


นางสาวญาณทัสน์ อันทะราศรี

Miss.Yanatud Untarasri

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1231

E-mail : Untarasri_Aon@hotmail.com

งานบริหารอัตรากำลัง

นายไกรษร อุทัยแสง

Mr.Kraisorn  U-thaisang

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : bnn18@hotmail.com

นายฉัตริน ศรีทองคำ

Mr.Chattarin Srithongkham

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : chattarin92@gmail.com