กลุ่มงานงบประมาณ

งานงบประมาณแผ่นดิน

นายนพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป

Mr.Noppawit Sriwiangthanathip

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1330

E-mail : noppavith.s@msu.ac.th


นายณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์

Mr.Nattawut Suttiphan

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1330

E-mail : natthawut.s@msu.ac.th

นางสารดา พันธุ์เสนา

Mrs.Sarada  Phansena

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1330

E-mail : sarada.p@msu.ac.th

งานงบประมาณเงินรายได้


นางอิศราภรณ์ ศรีเวียงธนาธิป

Mrs.Issaraporn Sriwiangthanathip

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1231

E-mail : mayura.s@msu.ac.th


นางสาวกัญญมน แก้วมงคล

Miss.Kanyamon Kaewmongkon

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1231

E-mail : kanyamon.k@msu.ac.th


นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์

Miss.Ruttiya  Sujjapirom

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1231

E-mail : ruttiya.s@msu.ac.th


นางสาวญาณทัสน์ อันทะราศรี

Miss.Yanatud Untarasri

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1231

E-mail : yanatud.u@msu.ac.th

งานบริหารอัตรากำลัง

นายไกรษร อุทัยแสง

Mr.Kraisorn  U-thaisang

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : kraisorn.u@msu.ac.th

นายฉัตริน ศรีทองคำ

Mr.Chattarin Srithongkham

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : chattarin.sri@msu.ac.th