งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นางอัจฉราวดี กำมุขโช

Mrs.Atcharavadee  Kummukso

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1336

E-mail : [email protected]


นายคมรัตน์ หลูปรีชาเศรษฐ

Mr.Komrat Lupreechasate

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1349

E-mail : [email protected]

 


นางสาวแจ่มจันทร์ จันทร์ศรี

Miss.Jamjun  Chansri

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1349

E-mail : [email protected]