รางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่กองแผนงานได้รับ

กองแผนงานได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (สังกัดสำนักงานอธิการบดี)

ลำดับที่ 1

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยสายสนับสนุนดีเด่น ประเภทหน่วยงาน ประจำปี 2554

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 ธันวาคม 2554

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยสายสนับสนุนดีเด่น ประเภทบุคคล ประจำปี 2554

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 ธันวาคม 2554 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการตรวจประเมินระบบประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 โดยบริษัท NQA C.S. (Thailand) Co.,Ltd (ตัวแทนประเทศอังกฤษ) ตรวจรับรองโดย อาจารย์ชยุตพงษ์ นิลอ่อน ตำแหน่ง Lead Auditor ผลการตรวจประเมินผ่าน แบบไม่มีเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 255