กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

​งานพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

นายกัปนาท อาชา

Mr.Kamphanat Archa

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1324,1255

E-mail : kamphanat.a@msu.ac.th

นางวรินธร จีระฉัตร

Mrs.Warinthon Jeerachat

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4313 ภายใน 1324,1255

E-mail : warinthorn.c@msu.ac.th

 

นางสาวสมสมัย บุญทศ

Miss Somsamai Bunthod

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1324,1255

E-mail : somsamai.b@msu.ac.th

งานพัฒนาระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศสถาบัน

นายสุชาติ กัญญาประสิทธิ์

Mr.Suchat Kanyaprasit

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1702

E-mail : Suchat.ka@msu.ac.th

นายอนุรักษ์ สุระขันตี

Mr.Anurak Surakhantee

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1702

E-mail : Anurak.s@msu.ac.th

นายอัครรินทร์ บุปผา

Mr.Akkharin Bubpa

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1702

E-mail : Akkharin.b@msu.ac.th

นายธนดล สิงขรอาสน์

Mr.Thanadol Singkhornart

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1702

E-mail : Thanadol.sin@msu.ac.th