กองแผนงาน จัดประชุมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เพิ่มเติมระหว่างปี)

กองแผนงาน จัดประชุมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เพิ่มเติมระหว่างปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

         เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม