กองแผนงาน จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุน เพิ่มเติมระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองแผนงาน จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินกองทุน เพิ่มเติมระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

            เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนางวิภาจรีย์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการพิจารณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณของ คณะ-หน่วยงาน อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจากนางดรงรัตน์ กล้าหาญ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ และคุณกัลยา อยู่เกิด นายช่างโยธาชำนาญงาน ตัวแทนจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางประกอบการพิจารณางบประมาณ และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดยรองศาสตรจาย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ นายจักริน เพชรสังหาร ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ และนางสาวพนมพร ปัจจวงษ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้บริหารของแต่ละคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมชี้แจงฯ เป็นรายหน่วยงาน