กลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน

งานนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง

นางแจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ

Mrs.Chamchan Lupreechasate

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : [email protected]

 

นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ

Miss.Sirima  Srisupap

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : [email protected]

นางวาสนา อุทัยแสง

Mrs.Wassana U-thaisang

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : [email protected]

งานวิจัยสถาบัน

นางนันทรัตน์ จำปาแดง

Mrs.Nantharat  Champadaeng

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1335

E-mail : [email protected]

นางกานต์พิชชา สายสิงห์

Mrs.Kanpitcha Saiysing

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : [email protected]

นางพิมพ์พร พรรณศรี

Mrs.Pimporn  Punnasri

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1336

E-mail : [email protected]

นางสาวจุฑารัตน์ ทองหอม

Miss.JUTARAT THONGHOM

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1335

E-mail : [email protected]