กลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบัน

งานนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง

นางแจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ

Mrs.Chamchan Lupreechasate

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : chamchan@msu.ac.th

 

นางสาวสิริมา ศรีสุภาพ

Miss.Sirima  Srisupap

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : sirima.s@msu.ac.th

นางวาสนา อุทัยแสง

Mrs.Wassana U-thaisang

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : wasana.u@msu.ac.th

งานวิจัยสถาบัน

นางนันทรัตน์ จำปาแดง

Mrs.Nantharat  Champadaeng

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1335

E-mail : nuntarat.j@msu.ac.th

นางกานต์พิชชา สายสิงห์

Mrs.Kanpitcha Saiysing

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1378

E-mail : kanuengnit.s@msu.ac.th

นางพิมพ์พร พรรณศรี

Mrs.Pimporn  Punnasri

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1336

E-mail : pimporn.k@msu.ac.th

นางสาวจุฑารัตน์ ทองหอม

Miss.JUTARAT THONGHOM

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 ภายใน 1335

E-mail : jutarat.thon@msu.ac.th