กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดฯ

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดฯ

                  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมถวายต้นกัณฑ์หลอน และจัดทำโรงทาน เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป