ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน

ข้อมูลการบริการของกองแผนงาน

กลุ่มงาน

งาน

การบริการ

1. กลุ่มงานงบประมาณ

1.1 งานงบประมาณแผ่นดิน

1.1.1 ทบทวนเป้าหมาย ผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 ผลผลิต 3 โครงการ

1.1.2 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

1.1.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ

1.1.4 กำกับและติดตามผลการบริหารงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเสนอผู้บังคับบัญชา

1.2 งานงบประมาณเงินรายได้

1.2.1จัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีงบประมาณ

1.2.2 จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพิ่มเติม (งบกลางปี) ประจำปีงบประมาณ

1.2.3 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1.2.4 การปรับแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ

1.2.5 การตรวจสอบรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ

1.2.6 จัดทำงบประมาณเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีงบประมาณ

2. กลุ่มงานกลยุทธ์สถาบัน

2.1 งานนโยบายและแผน

2.1.1 จัดทำแผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต (พ.ศ.2559-2563) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.1.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนนิสิตใหม่ตามแผนการรับนิสิต

2.1.3 วิเคราะห์แผนนิสิต ใหม่ รวม จบ พ.ศ. 2559-2563

2.2 งานอัตรากำลัง

2.2.1 วิเคราะห์/ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการขออัตรากำลัง

2.2.2 ประสานและประมวลผลความต้องการการใช้อัตรากำลัง

2.3 งานพัฒนาระบบราชการ

2.3.1 จัดทำแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.3.2 จัดทำแผนกลยุทธ์ คณะ/หน่วยงาน

2.3.3 ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ

2.4 งานบริหารความเสี่ยง

2.4.1 ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.4.2 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

2.4.3 จัดทำผลการบริหารความเสี่ยงฯ ส่ง สตง. สกอ. และกระทรวงศึกษาธิการ