ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร

ปรัชญา

       “ ประสานนโยบาย กระจายสู่การปฏิบัติ พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ “

ปณิธาน

       “ มุ่งมั่นสนับสนุนและสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยการคิด วิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อการปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศ “

วิสัยทัศน์

      “ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารยุทธศาสตร์ ทรัพยากร และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย “

      คำอธิบาย :

            1.การบริหารยุทธศาสตร์ หมายถึง การวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน

            2.ทรัพยากร หมายถึง งบประมาณ อัตรากำลัง ข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ

            3.การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง ระบบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

พันธกิจ

       จัดทำแผน วิเคราะห์ข้อมูล จัดสรรทรัพยากร พัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร

       “ PERFECT ”

              P – Proactive = ทำงานเชิงรุก
              E – Expertise = ความเชี่ยวชาญ
              R – Ready to solve problems = พร้อมแก้ปัญหาและทำงานอย่างมีคุณภาพ and work with quality
              F – Focus on achievement = มุ่งผลสัมฤทธิ์
              E – Excellent = ความเป็นเลิศ
              C – Coach = การแนะนำ
              T – Thinking (love thinking) = ชอบคิด

นโยบายประหยัด พลังงานกองแผนงาน

1. เวลาเปิดปิดแอร์ ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
2. ปิดไฟช่วงพักกลางวัน 12.00 น. – 13.00 น.
3. ปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อเว้นช่วงการใช้งานเป็นเวลานาน เช่น ช่วงพักกลางวัน
4. มีศูนย์รวมเครื่องมือ (วัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน) เพื่อใช้งานร่วมกัน