ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร/ยุทธศาสตร์

ปรัชญา

       “ ประสานนโยบาย กระจายสู่การปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพสู่สากล “

ปณิธาน

       “ มุ่งมั่นสนับสนุนและสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยการคิด วิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อการปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศ “

วิสัยทัศน์

      “ เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศให้ทันสมัย “

      คำอธิบาย :

      เชี่ยวชาญด้านการบริห่รจัดการทรัพยากร หมายถึง มีการบริหารจัดการด้านแผนงบประมาณและอัตรากำลัง ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

      พัฒนาสารสนเทศให้ทันสมัย หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

       จัดทำแผน วิเคราะห์ข้อมูล จัดสรรทรัพยากร และพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

       “ PLAN ”

               P – Professional = มืออาชีพ
               L – Learning = การเรียนรู้
               A-Accountability = ความรับผิดชอบ
               N – Network = เครือข่ายการทำงาน

ยุทธศาสตร์

       กองแผนงานกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการวางแผน บริหารทรัพยากร และสารสนเทศ ให้ได้มาตรฐานเพื่อ สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในที่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. พัฒนากระบวนการวางแผน บริหารทรัพยากร และสารสนเทศ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อ สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

1.1 มีกระบวนการวางแผน บริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

1.1.1 พัฒนากระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

1.2 มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นไปตามมาตรฐาน

1.2.1 พัฒนาระบบและกลไกลการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

1.2.2 กำหนดมาตรการให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงิน

1.2.3 พัฒนากระบวนการจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ

1.3 มีคลังข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมพันธกิจทุกด้านและได้มาตรฐาน

1.3.1 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย

1.3.2 จัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา

1.4 มีระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐานสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ

1.1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ และการติดตามประเมินผลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในที่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.1 มีระบบกลไกการบริหารงานสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.1.1 สนับสนุนมาตรการลดรายจ่าย

2.1.2 พัฒนาระบบคุณภาพที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.3 สร้างหรือพัฒนางานสู่การเป็นนวัตกรรมด้านการปฎิบัติงาน

2.1.4 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 บุคลากรมีศักยภาพในการบริหาร/การปฏิบัติงาน

2.2.1 พัฒนาระบบและกลไกลการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

2.2.2 ส่งเริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถเขียนผลงานเพื่อ ขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

นโยบายประหยัด พลังงานกองแผนงาน

1. เวลาเปิดปิดแอร์ ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
2. ปิดไฟช่วงพักกลางวัน 12.00 น. – 13.00 น.
3. ปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อเว้นช่วงการใช้งานเป็นเวลานาน เช่น ช่วงพักกลางวัน
4. มีศูนย์รวมเครื่องมือ (วัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน) เพื่อใช้งานร่วมกัน