ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล

Assoc.Prof.Dr.Orawich Koompol

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล
Vice President for Planning and Development of Digital Organization

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 E-mail : orawich.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี หอมชาลี

Asst.Prof.Dr.Rojanee Homchalee

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

Assistant to the President for Evaluation and Educational Development to Excellence

โทรศัพท์ : 0-4375-4244 E-mail : rojanee.h@msu.ac.th

นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์

Miss.Phanomporn Patchawong

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

โทรศัพท์ : 0-4375-4240 E-mail : phanomporn.p@msu.ac.th