การบริหารเสี่ยงและควบคุมภายใน

 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

          นโยบาย : นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          คณะกรรมการ : คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองแผนงาน

          แผนการดำเนินงาน : แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองแผนงาน

          คู่มือ : คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          แผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

                                                  แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองแผนงาน