กิจกรรม 5 ส

   เรียน บุคลากรกองแผนงาน ทุกท่าน 

คณะกรรมการฝ่ายการดำเนินการกิจกรรม 5ส  ขอแจ้ง

ประกาศนโยบาย 5 ส และ แผนการดำเนินการกิจกรรม 5ส ปี  2559

เพื่อให้บุคลากรกองแผนงานรับทราบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  รายละเอียดเอกสาร

       – ประกาศนโยบาย 5 ส ปี 2559

       – แผนการดำเนินงาน 5ส ปี 2559