ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ :  eMENSCR

(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform: EMENSCR )

 

แนวทางการดำเนินงานนโยบายการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (
eMENSCR)

ข้อ 1 คู่มือการรายงานข้อมูล ระบบ eMENSCR และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

              – คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ)

              – แผนแม่บทภายใต้ยุธศาสตร์ชาติ

ข้อ 2 แนวทาง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ข้อ 3 ตารางรายชื่อโครง/กิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กำหนดให้บันทึกรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

               – ไฟล์จำนวนโครงการ/กิจกรรม

               – ไฟล์รายชื่อโครงการ/กิจกรรม

ข้อ 4 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลระบบติดตามและ ประเมินผลแห่งชาติ ( eMENSCR)   และคำถามที่พบบ่อย

               – ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ( eMENSCR)

               – คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ eMENSCR

ข้อ 5 เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม

               – เอกสาร ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ

               – เอกสารสรุปผลการประชุมปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ