ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ :  eMENSCR

(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform: EMENSCR )

แนวทางการดำเนินงานนโยบายการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ข้อ 1 คู่มือการรายงานข้อมูล ระบบ eMENSCR และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

              1.1 คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ)

              1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุธศาสตร์ชาติ

ข้อ 2 แนวทาง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

               2.1 เอกสารแนบ

ข้อ 3 ตารางรายชื่อโครง/กิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กำหนดให้บันทึกรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

               3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

               3.2 รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อ 4 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลระบบติดตามและ ประเมินผลแห่งชาติ ( eMENSCR)   และคำถามที่พบบ่อย

               4.1 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ eMENSCR

ข้อ 5 เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม

               5.1 ความเชื่อโยง -Y1 -WO -ภาพรวม -มมส.

               5.2 ห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย

               5.3 เอกสาร ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ

               5.4 เว็บไซต์สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ – อนาคตไทย อนาคตเรา