กองแผนงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล 

กองแผนงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ

                 ผู้อำนวยการกองแผนงานได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่ 4 /2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 ภาพ/บุณฑริกา ภูผาหลวง และอภิราม ทามแก้ว ข่าว/ บุณฑริกา ภูผาหลวง ที่มา งานการประชุม