ประชุม คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุม คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม