ประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS
ทั้งนี้ กำหนดการพัฒนาระบบจะสิ้นเสร็จและพร้อมใช้งานในปีงบประมาณ 2563