ประชุมเพื่อพิจารณาและทดสอบการใช้งานระบบ MIS ด้านการบริหารจัดการพัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายให้กองแผนงานดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุประจำคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ กองคลังและพัสดุ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองอาคารและสถานที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและทดสอบการใช้งานระบบ MIS ด้านการบริหารจัดการพัสดุ ในวันศุกร์ ที่ 13 กันยายน  2562 ณ ห้องประชุม กองแผนงาน ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 13.30 – 16.30 น.