การอบรมเพื่อพิจารณาและทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการพัสดุ

เชิญอบรมเพื่อพิจารณาและทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการพัสดุ

          วันนี้ (20 กันยายน 2562) กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเพื่อพิจารณาและทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System : MIS) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการพัสดุ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้ จากเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดฯ นางอัจฉราวดี กำมุขโช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ

          เพื่อการทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) อาทิ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการพัสดุ การบริหารจัดการข้อมูล ด้านงบประมาณ จัดการข้อมูลด้านบุคลากร จัดการข้อมูลด้านการเงิน-พัสดุ และจัดการข้อมูลด้านบัญชีของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทำการสำรวจปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบ MIS ในด้านต่างๆ เช่น การใช้งานระบบจากผู้เข้าใช้งาน และด้านกระบวนการทำงานของระบบซึ่งขัดต่อนโยบายและระเบียบการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อทำการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบให้มีโครงสร้างการดำเนินงานของระบบให้มีความถูกต้องสัมพันธ์กัน และตรงตามนโยบายและระเบียบการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน จะเริ่มต้นใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยความร่วมมือ ของ 3 หน่วยงาน (กองแผนงาน กองคลังและพัสดุ และกองการเจ้าหน้าที่) และมี 2 หน่วยงาน (สำนักคอมพิวเตอร์และกองทะเบียนและประมวลผล) สนับสนุนทางด้านข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล

          ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบนโยบายการดำเนินงานสู่การพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการอบรมเพื่อพิจารณาและทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการพัสดุ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุหรือ ผู้ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุประจําคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน ณ ห้อง 303 ชั้น 3 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม