เชิญอบรมเพื่อพิจารณาและทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ด้านการเงินและบัญชี

เชิญอบรมเพื่อพิจารณาและทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ด้านการเงินและบัญชี

          วันนี้ (23 กันยายน 2562) กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเพื่อพิจารณาและทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System : MIS) ด้านการเงินและบัญชี โดยมี นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานกล่าวเปิดฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ

          เพื่อการทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) อาทิ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการพัสดุ การบริหารจัดการข้อมูล ด้านงบประมาณ จัดการข้อมูลด้านบุคลากร จัดการข้อมูลด้านการเงิน-พัสดุ และจัดการข้อมูลด้านบัญชีของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทำการสำรวจปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบ MIS ในด้านต่างๆ เช่น การใช้งานระบบจากผู้เข้าใช้งาน และด้านกระบวนการทำงานของระบบซึ่งขัดต่อนโยบายและระเบียบการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อทำการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบให้มีโครงสร้างการดำเนินงานของระบบให้มีความถูกต้องสัมพันธ์กัน และตรงตามนโยบายและระเบียบการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน จะเริ่มต้นใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยความร่วมมือ ของ 3 หน่วยงาน (กองแผนงาน กองคลังและพัสดุ และกองการเจ้าหน้าที่) และมี 2 หน่วยงาน (สำนักคอมพิวเตอร์และกองทะเบียนและประมวลผล) สนับสนุนทางด้านข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล