ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการใช้งานระบบพัสดุ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการใช้งานระบบพัสดุ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

             ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการเริ่มใช้งานระบบ ERP MSU โดยระบบพัสดุเป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มต้นใช้งานมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งผู้พัฒนาระบบได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน เพื่อกำกับการพัฒนาปรับปรุงระบบพัสดุ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและบริบทของผู้ใช้งานจึงได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการใช้งานระบบพัสดุ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม  2563 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม