กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประมาณการรายรับเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา13.30 น. เป็นต้นไป